Všeobecné nariadenia

VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni (14.10.2019)

Príloha: vzn-c-1-2019-o-ciastocnej-uhrade-vydavkov-v-ms.pdf

VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb obcou (29.6.2018)

Príloha: vzn-c-1-2018-o-poskytovani-socialnych-sluzieb.pdf

Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (16.12.2016)

Príloha: rozpocet-obce-na-rok-2017-s-vyhladom-na-roky-2018-a-2019.pdf

Dodatok č.1 k VZN č. 4/2012 o ostatných poplatkoch obce (16.12.2016)

Príloha: dodatok-c-1-k-vzn-c-4-2012-o-ostatnych-poplatkoch.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom (16.12.2016)

Príloha: dodatok-c-1-k-vzn-c-6-2015-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom.pdf

VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (20.2.2016)

Príloha: vzn-c-3-2016-o-zapise-do-zs.pdf

VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kotrčiná Lúčka (20.2.2016)

Príloha: vzn-c-2-2016-o-psoch.pdf

VZN č. 1/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia pri materskej škole so sídlom na území obce Kotrčiná Lúčka na kalendárny rok 2016 (20.2.2016)

Príloha: vzn-c-1-2016-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-ms-2016.pdf

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpad (15.1.2016)

Príloha: dodatok-c-2-vzn-3-2012-o-miestnych-daniach.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 6/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom (15.1.2016)

Príloha: vzn-c-6-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-schvalene.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedáln (15.1.2016)

Príloha: vzn-c-5-2015-o-ciastocnej-uhrade-vydavkov-v-ms.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ško (22.10.2015)

Príloha: vzn-c-4-2015-o-vyske-mesacneho-prispevku-zakonneho-zastupcu-na-ciastocnu-uhradu-vydavkov-za-pobyt-dietata-v-materskej-skole.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (22.10.2015)

Príloha: vzn-c-3-2015-o-sposobe-nahradneho-zasobovania-vodou-a-nahradneho-odvadzania-odpadovych-vod.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3.2.2015)

Príloha: dodatok-c-2-k-vzn-3-2012-o-miestnych-daniach.pdf

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 (13.1.2014)

Príloha: rozpocet-obce-na-rok-2014-s-vyhladom-na-roky-2015-a-2016.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2012 (9.1.2014)

Príloha: ostatne-poplatky.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2012 (9.1.2014)

Príloha: miestne-dane-a-miestny-poplatok-za-komunalne-odpady-a-drobne-odpady.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2012 (9.1.2014)

Príloha: poskytovanie-dotacii.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2012 (9.1.2014)

Príloha: verejny-poriadok.pdf

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2011 (9.1.2014)

Príloha: zakaz-prevadzkovania-hazardnych-hier.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 (15.2.2011)

Príloha: miestne-referendum-a-zhromazdovanie-obyvatelov.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 (15.2.2011)

Príloha: poziarny-poriadok-obce.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 (15.2.2011)

Príloha: zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce.pdf

o poriadku pre pohrebisko (2009) (17.10.2010)

Príloha: poriadok-pre-pohrebisko.doc

o sociálnych službách (2009) (17.10.2010)

Príloha: soc-sluzby.doc