Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Kategória

Obec Kotrčiná Lúčka v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni
a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 31,21 % .

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v EUR/ 1 tonu (platná od 01.03.2020 – 28.02.2021):  13,00 EUR.

Jozef Žabka, starosta obce

Zverejnené 3. marca 2020.
Upravené 10. marca 2020.