INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

Kategória

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Kotrčiná Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Úroveň vytriedenia v obci Kotrčiná Lúčka: 31,92%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2021: 22,00 EUR/tona

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a snažia sa separovať čo najviac zložiek zmesového komunálneho odpadu.  Zvýšenie separácie  a zároveň zníženie zmesového komunálne odpadu ( smetné nádoby) má  pozitívny vplyv na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá ovplyvňuje výšku zákonného poplatku  na skládke odpadov, resp. aj výšku poplatku za komunálny odpad v obci.            

Zverejnené 16. marca 2021.
Upravené 25. marca 2021.