Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania o umiestnený stavby s upustením od ústneho pojednávania “ Chatová osada Pod chotár – Kotrčiná Lúčka“

Zverejnené
8. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2020