Preskočiť na obsah

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu

Žiadosť o vydanie povolenia malej vodnej stavby studne

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Oznámenie o začatí stavby

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru

Zameránie adresného bodu- vzor

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

Žiadosť na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad