Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Obec Kotrčiná Lúčka je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z (ďalej ako „ZVO“)  a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Verejný obstarávateľ:      Obec Kotrčiná Lúčka
Sídlo:   Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka
Štatutárny zástupca:    Jozef Žabka – starosta obce
Tel.:   041/5630 272
E-mail:   starosta@kotrcinalucka.sk

Kontaktná osoba:    Jozef Žabka – starosta obce
Tel.:  0948/484072
E-mail:   starosta@kotrcinalucka.sk
IČO:      00321397
Bankové spojenie:      VÚB banka, a.s.,  Žilina
IBAN:     SK94 0200 0000 0000 2372 8432