PHSR 2015-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kotrčiná Lúčka na roky 2015-2020