Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Peter Madigár

NEKA, zvolený počtom hlasov 222

madigar@mas-td.sk 0915 800 757

Peter Orieščik

SNS, zvolená počtom hlasov 215

peter.oriescik@gmail.com 0910 171 386

Michal Bielik

SNS, zvolená počtom hlasov 200

bielcomiso@gmail.com 0911 261 800

Pavol Ondruš

SNS, zvolená počtom hlasov 179

0948 805 235

Pavol Zajac

SNS, zvolená počtom hlasov 176

0904 488 666

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obyvateľ obce, rozhodne o tom Obecné zastupiteľstvo hlasovaním.

Zástupca starostu obce

Peter BIELIK, SNS, kontakt: tel. 0910 970819, e-mail: pbielik@azet.sk, zvolený počtom hlasov 214

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta obce poveril poslanca Petra BIELIKA zástupcom starostu.

Písomné vymedzenie okruhu právomocí, úkonov a činností zástupcu starostu obce Kotrčiná Lúčka schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 8 B Obecné zastupiteľstvo Kotrčiná Lúčka v súlade s § 13b ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

v y m e d z u j e

okruh právomocí, úkonov a činností zástupcovi starostu Obce Kotrčiná Lúčka Petrovi Bielikovi nasledovne:

1. Počas prítomnosti starostu je zástupca starostu oprávnený vykonávať:

 1. podpisovať písomnosti, týkajúce sa:
 • povolení na prekopávky,
 • potvrdenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel,
 • zaujatia verejného priestranstva pri trhovom predaji,
 1. riadiť a koordinovať činnosti v oblasti:
 • kontroly a sledovania stavu verejnej čistoty a verejného poriadku
 • spolupráce s Policajným zborom SR pri zabezpečovaní verejného poriadku a čistoty,
 • prípravy a zabezpečovania kultúrnych a športových akcií v obci
 1. zastupovať starostu v nasledovných oblastiach:
 • prijímať stránky v rozsahu vymedzených právomocí,
 • usmerňovať činnosť komisií OZ najmä z organizačného hľadiska a v styku s OcÚ,
 • spracovávať podklady pre vyplácanie odmien poslancov OZ a neposlancov – členov komisií OZ súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov a dobrovoľných funkcionárov obce.
 1. zastupovať obec v oblasti spoločenskej, kultúrnej, prípadne aj reprezentačnej a to po dohode so starostom obce.
 2. podieľať sa spolu so starostom obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 3. v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať potrebné úkony, smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však zmluvy a dohody podpisovať.

2. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie je zástupca starostu oprávnený:

 1. vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1.,
 2. zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. podpisovať právne úkony, súvisiace s daňovým konaním, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
 4. podpisovať hlásenia pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, vyplývajúce z uzatvorených dohôd o aktivačnej činnosti,
 5. rozhodovať vo veciach, na ktoré mu bolo starostom obce vydané osobitné písomné poverenie.

Zástupca starostu nie je oprávnený konať a rozhodovať vo veciach, ktoré patria do výlučnej právomoci starostu obce ( § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení v platnom znení ), pokiaľ mu nebolo starostom vydané osobitné písomné poverenie na čas jeho zastupovania počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva sa stalo vykonateľným dňom podpísania starostom Obce Kotrčiná Lúčka,dňa 13.02.2015.