Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021

Zverejnené
8. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2021 − 23. júna 2021