Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov – Lesy SR š.p., odštepný závod Čadca

Zverejnené
30. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2021 − 30. augusta 2021