Preskočiť na obsah

Dodatok č. 4 k VZN Č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady