Dodatok č. 4 k VZN Č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: DODATOK Č.4 K VZN Č.3/2012ZN Č.3/2012

Prílohy