Preskočiť na obsah

N Á V R H Novela k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady