Preskočiť na obsah

NOVELA k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady