Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania