Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2021

Zverejnené
1. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2022 − 31. júla 2022
Kategória

Obec Kotrčiná Lúčka týmto zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým a to na webovom sídle obce a v úradnej tabuli:

Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2021 

Prílohy