Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka 64 013 02 Kotrčiná Lúčka

IČO: 00321397
DIČ: 2020671906

041/563 0272
0948/484072
ocu@kotrcinalucka.sk


info@kotrcinalucka.sk

podatelna@kotrcinalucka.sk

starosta@kotrcinalucka.sk

Otváracie hodiny

Pon  8.00 – 12.00 / 13.00 – 15.30
Ut  8.00 – 12.00
Str  8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Štv  8.00 – 12.00
Pia  8.00 – 13.00

Bc. Veronika STANOVÁ

Pracovníčka OcÚ

stanova@kotrcinalucka.sk

Mgr. Lenka Ondrušová

Hlavný kontrolór obce

ondrusova@kotrcinalucka.sk

Obecný úrad

 • zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
 • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
 • prácu obecného úradu riadi starosta.
 • organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Hlavný kontrolór

 • volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo
 • je zamestnancom obce
 • nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
 • kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti
 • volí ho obecné zastupiteľstvo na šesť rokov
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 • zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
 • je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Rozsah kontrolnej činnosti

 • kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.