Preskočiť na obsah

PRIZNANIE k dani z nehnuteľností na rok 2024

Zverejnené 24.1.2024.

Kategória

Nezabudnite na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2024!

Oznam obce pre vlastníkov, ktorí sú povinní podať daňové priznanie.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v predchádzajúcom roku  NADOBUDLI nehnuteľnosť /pozemok, rodinný dom, byt, garáž, podnikateľský priestor……/ napr. kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná na katastri nehnuteľností k 1.1.2024, rovnako  tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v predchádzajúcom roku / zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavenej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby… atď/ sú POVINNÍ podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.januára príslušného roku  na obecnom úrade  v Kotrčinej Lúčke.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne  nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým ZANIKLA daňová povinnosť v priebehu roka 2023 napr. pozemok, rodinný dom, garáž….., boli prevedené na inú osobu. Daňovník je POVINNÝ podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára príslušného roka na obecnom úrade v Kotrčinej Lúčke.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe, predaji, zámene, dedení, dražbe/, list vlastníctva, rozhodnutie o dražbe,  rozhodnutie o zdedení, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán a pod.

Tlačivá pre podanie daňového priznania  k dani z nehnuteľnosti si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kotrčinej Lúčke alebo stiahnutím z webovej stránky obce (podateľňa tlačív).

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2023 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Komplet tlačivo: